Ogłoszenia

17 marca 2012 09:03 | Ogłoszenia

Zarządzenie nr 1

Dyrektora ZSP 3 w Kobyłce z 21.02.2012r. w sprawie terminów rekrutacji, oraz terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych (grup „0”), pierwszych klas szkoły podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum na rok szkolny 2012/2013

Na podstawie Ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty Dz.U. nr 256 poz. 256 poz.2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 16.02.2012r. poz. 176), oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Dz.U. nr 26 poz. 232 z 2004r. z późniejszymi zmianami, oraz Statut Zespołu Szkół Publicznych nr 3 z dn. 29.06.2011r.

W oparciu o Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 16.01.2012r.

Zarządza się co następuje:

§ 1

Rekrutacja uczniów i składanie dokumentów do klasy pierwszej gimnazjum odbywać się będzie według wskazanych poniżej terminów:

Składanie podań (i innych dokumentów określonych w statucie) o przyjęcie do gimnazjum; dotyczy również obecnych uczniów klas szóstych ZSP-3;

od 2 kwietnia do 27 kwietnia 2012r.

Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej;

nie później niż na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego;

do 4 lipca 2012r. godz. 1500

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum;

6 lipca 2012r. – godzina 1600


Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

§ 2

  • pkt. 1 Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej dotyczy dzieci, które w roku 2012 kończą 7 lat oraz na wniosek rodziców dzieci, które w roku 2012 kończą 6 lat (wymagane zaświadczenie o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego),
  • pkt. 2 Zapisy do klas pierwszych szkoły podstawowej odbywają się w okresie 13.02.-23.03.2012r. na podstawie pisemnego wniosku (w załączeniu) rodzica/opiekuna prawnego. W czasie składania wniosku należy przedstawić odpis skrócony aktu urodzenia, dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego, gdzie figuruje dziecko którego wniosek dotyczy, poświadczający meldunek dziecka, lub dokument poświadczający fakt zamieszkania w obwodzie szkoły,
  • pkt.3 Wstępne listy przyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone 06.07.2012r.,
  • pkt.4 Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w okresie 16-27.08.2012r. Listy klas pierwszych zostaną ogłoszone do 31.08.2012r.

§ 3

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci, które w roku 2012 kończą 5 lat, zamieszkałych/zameldowanych w obwodzie szkoły , oraz dzieci 6 letnich aktualnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Rodzice/ prawni opiekunowie składają stosowny wniosek, przedstawiają odpis skrócony aktu urodzenia, dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego, gdzie figuruje dziecko którego wniosek dotyczy.

  • pkt. 1 Zapisy do oddziałów przedszkolnych odbywają się w terminie 13.02.-23.03.2012r., a rekrutacja zostanie zakończona z dn. 30.03.2012r.
  • pkt. 2 Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w terminie 01 – 20.08.2012r. Ostateczne listy przyjętych do poszczególnych grup zero zostaną ogłoszone do 31.08.2012r.

§ 4

W przypadku ogłoszenia naboru do klas sportowych informacje o trybie i terminie zostaną podane w osobnym komunikacie dyrektora szkoły.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przeczytano: 1573 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry